IV. Plugin


1. Wordpress

1.1. Cài đặt:

  • Yêu cầu:
Phần mềmPhiên bản
wordpress5.6+
woocommerce5.7+
  • Cài đặt plugin: Sử dụng trình quản lý plugin của wordpress upload và active PayME Gateway plugin

1.2. Cấu hình

  • Mô tả: Sau khi kích hoạt plugin vào menu WooCommerce > Payments enable phương thức thanh toán PayME Gateway từ danh sách phương thức thanh toán. Chọn manage để tiếp tục bước cấu hình bên dưới:

Ý nghĩa các tham số

  • Tham số:
Tham sốKiểu dữ liệuMô tả
TitleText BoxTên của phương thức thanh toán - sẽ hiển thị trong menu thanh toán trên trang web bán hàng
DescriptionText BoxMô tả của phương thức thanh toán - sẽ hiển thị trong menu thanh toán trên trang web bán hàng khi người dùng chọn PayME Gateway
Convert Rate to VNDText BoxTỉ giá quy đổi ngoại tệ ra VND (Lưu ý: hệ thống thanh toán của PayME Gateway hiện tại chỉ hỗ trợ VND): Được nhập bằng giá trị quy đổi của 1 đơn vị ngoại tệ ra VND, Ví dụ: website đang sử dụng USD thanh toán thì nhập 23000
Test modeSelect BoxOption chuyển môi trường sandbox/live. Khi được bật (enable) hệ thống sẽ sử dụng môi trường thanh toán sandbox